A+ A A-

หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ

1 11นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ระดับชั้น ป. 4 ถึง ม.3 จำนวน 250 คน เข้าร่วมอบรมโครงการ"หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ " โครงการในพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ วัดไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

Rate this item
(2 votes)
back to top