A+ A A-

แนะแนวการศึกษา ป.6'63

IMG 0991โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเป็นการชี้แนวทางในการตัดสินใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการศึกษาต่อ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้ชมผลงานของนักเรียน ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "กัญไชยนิทรรศ"

Rate this item
(0 votes)
back to top