A+ A A-

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'65

pic003โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดประจำปี 2565 เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุมดูแลและป้องกันปัญหาเพื่อให้นักเรียนปลอดจากภัยยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

Rate this item
(0 votes)
back to top