A+ A A-

บุคลากร

  • ฮิต: 19740
pisek   ว่าที่ร้อยโทภิเษก  ดอยแก้วขาว
คุณวุฒิ : ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

meaw   นางสาวบุษบง  ภูกันสาด
คุณวุฒิ : ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
 pla2   นางจำปา  เครือคำวัง
คุณวุฒิ : คบ.สังคมศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
nawarat   นางเนาวรัตน์  เขียวฉะอ้อน
คุณวุฒิ : คบ.บรรณารักษ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
natnapa   นางเนตรนภา  จารสเย็น
คุณวุฒิ : คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
siriporn   นางสิริพร  สุริยา
คุณวุฒิ : คบ.ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
nid   นางนฤนาถ นาคสุนทร
คุณวุฒิ : คบ.ประถมศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
kan   นายไสยทอง สานอินศรี
คุณวุฒิ : คบ.ประถมศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
f   นางสาวสุภาพร  แสงทอง
คุณวุฒิ : คบ.วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 fern   นางสาวนพรัตน์  ใจวงษ์สี
คุณวุฒิ : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
tee   นายพฤกษ์  เวียงดาว
คุณวุฒิ : คบ.ดนตรี

ตำแหน่ง : ครู
fon   นางสาววราพร  มูลวงษ์
คุณวุฒิ : คบ.ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู
wa   นางสาววาสนา  ก่อจิตไพบูลย์
คุณวุฒิ : คบ.ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง : ครู
view2   นางสาวอรสา  มะโนคำ
คุณวุฒิ : คบ.ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
por   นางสาวรัตวรรณ  คำมา
คุณวุฒิ : คบ.การประถมศึกษา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
moo   นางสาวรุ่งรติมา  ยอดแก้วอธิฐาน
คุณวุฒิ : ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
taem   นายปฏิวัติ  มณีทอง
คุณวุฒิ : คบ.คอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ