A+ A A-

บุคลากร

  • ฮิต: 9654
somyod   นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี
คุณวุฒิ : ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

meaw   นางสาวบุษบง  ภูกันสาด
คุณวุฒิ : ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 auth   นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
คุณวุฒิ : คบ.เกษตร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 narin   นายนรินทร์  อุ่นใจ
คุณวุฒิ : คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 rumpai   นางรำไพ  ดิษฐคำเหมาะ
คุณวุฒิ : ศษ.บ.ประถมศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 pla   นางจำปา  เครือคำวัง
คุณวุฒิ : คบ.สังคมศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 somsri   นางสมศรี  ชาติขุนทด
คุณวุฒิ : คบ.พละศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
nawarat   นางเนาวรัตน์  เขียวฉะอ้อน
คุณวุฒิ : คบ.บรรณารักษ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
natnapa   นางเนตรนภา  จารสเย็น
คุณวุฒิ : คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
siriporn   นางสิริพร  สุริยา
คุณวุฒิ : คบ.ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
sarawuth   นายศราวุฒิ  ดลรัชลักษณ์
คุณวุฒิ : ศษ.ม.บริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
nid   นางนฤนาถ นาคสุนทร
คุณวุฒิ : คบ.ประถมศึกษา

ตำแหน่ง : ครู
kan   นายไสยทอง สานอินศรี
คุณวุฒิ : คบ.ประถมศึกษา

ตำแหน่ง : ครู
bin   ว่าที่ ร.ต.วีรยุทธ ถาสืบ
คุณวุฒิ : คบ.คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู
f   นางสาวสุภาพร  แสงทอง
คุณวุฒิ : คบ.วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู
nara   นางสาวนารา ชุ่มวงศ์
คุณวุฒิ : คบ.ประถมศึกษา

ตำแหน่ง : ครู
tee   นายพฤกษ์  เวียงดาว
คุณวุฒิ : คบ.ดนตรี

ตำแหน่ง : ครู
fon   นางสาววราพร  มูลวงษ์
คุณวุฒิ : คบ.ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู
wa   นางสาววาสนา  ก่อจิตไพบูลย์
คุณวุฒิ : คบ.ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
taem   นายปฏิวัติ  มณีทอง
คุณวุฒิ : คบ.คอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ