A+ A A-

นิเทศโรงเรียน 2/2565

pic009โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ต้อนรับ ศน.กัลยารัตน์  บุญมาลีรัตน์  และ ศน.เวทิกา บูลย์ประมุข ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ในการดำเนินการนิเทศโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ในด้านต่างๆ เช่น มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  งานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ งานระบบประกันคุณภาพ

Read more...

ทอดกฐิน'65

pic008คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ร่วมทำบุญในประเพณีทอดกฐินวัดในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง จำนวน 6 วัด ได้แก่ วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี วัดดอนสว่าง วัดมงคลนิมิตร วัดศรีพรเพ็ญมาตยาราม และวัดปิตานุสรณ์ เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและรักษาประเพณีสืบต่อไป

Read more...

ลอยกระทง'65

pic005โรงเรียนแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ ขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยมีกิจกรรมแข่งขันประกวดการวาดภาพระบายสี และเขียนเรียงความวันลอยกระทง

Read more...

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

pic003โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และห้องสมุด ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถ เช่น แข่งขันวาดรูประบายสี แข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ แข่งขันจรวดขวดน้ำ แข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล แข่งขันคณิตคิดเร็ว เป็นต้น

Read more...

มอบทุนการศึกษา'65

pic033เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 คุณวุฒิวัฒน์ กันทะถ้ำและคุณสุภิญญา แสงธรรม ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในระดับชั้น ป.1- ม.3 จำนวน 40 ทุน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more...

ประชุมคณะกรรมการฯ'2/65

1 2โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นายถนอม สอนไว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ แจ้งวาระการประชุมเรื่อง ความเห็นชอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการจัดงานเกษียณอายุราชการ

Read more...

วันแม่แห่งชาติ'65

pic006โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตรของคณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น ปี2565 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเรียงความวันแม่ วาดภาพระบายสี

Read more...

ลูกเสือต้านยาเสพติด'65

pic006โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงภัยและโทษของยาเสพติด ใช้ทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และให้เป็นผู้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต

Read more...

ถวายพระพรชัยมงคล

pic009ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more...

แห่เทียนพรรษา'65

pic003ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมทำบุญแห่พรรษา ในรูปแบบขบวนแห่เทียนล้านนา ร่วมกับชุมชนและวัดไทยสามัคคี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา

Read more...
Subscribe to this RSS feed