A+ A A-

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

pic005โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม โดยนักเรียนร่วมกันเก็บและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง

Rate this item
(0 votes)
back to top