ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

พัฒนาทักษะอาชีพ

^.^ Hits:9

พัฒนาทักษะอาชีพ

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมัดผ้าจีบผ้าแต่งห้องประชุม โดยมีคณะครูและนักเรียนในกลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 9 โรงเรียน

Read more

พิธีไหว้ครู'62

^.^ Hits:32

พิธีไหว้ครู'62

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรับมอบนักเรียนเป็นศิษย์ และศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ พร้อมใจร่วมกันรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยครูอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย และ ครูสุรดา เกตรัตน์ เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา

Read more

สะเต็มศึกษา'62

^.^ Hits:39

สะเต็มศึกษา'62

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี 2562 โดย สสวท. ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

^.^ Hits:30

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงกฏระเบียบต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น พร้อมทั้งมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน

Read more

ปัจฉิมนิเทศ ม.3/2561

^.^ Hits:77

ปัจฉิมนิเทศ ม.3/2561

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3/2561 เพื่ออวยพรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และแนะแนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาครูผู้สอนและโรงเรียน

Read more

ปัจฉิมนิเทศ ป.6'61

^.^ Hits:93

ปัจฉิมนิเทศ ป.6'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2561 เพื่ออวยพรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และแนะแนวทางในการศึกษาต่อ  พร้อมจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ "OPEN HOUSE" แสดงผลงานและความสำเร็จด้านการเรียนและกิจกรรมในปีการศึกษา 2561

Read more

มอบเงินนักเรียนยากจน'62

^.^ Hits:109

มอบเงินนักเรียนยากจน'62

นายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ และครูประจำชั้น มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2561  

Read more

ทัศนศึกษา'61

^.^ Hits:71

ทัศนศึกษา'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ณ อุทยานการเรียนรู้ฯ "ทีปังกรรัศมีโชติ" เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์และได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรง

Read more

สถาปนายุวกาชาดไทย'62

^.^ Hits:102

สถาปนายุวกาชาดไทย'62

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2562 โดยปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่อให้ยุวกาชาดระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:1375

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:549

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:2427

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:1768

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:1762

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:1645

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ