ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

วันแม่แห่งชาติ'65

^.^ Hits:2

วันแม่แห่งชาติ'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตรของคณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น ปี2565 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเรียงความวันแม่ วาดภาพระบายสี

Read more

ลูกเสือต้านยาเสพติด'65

^.^ Hits:12

ลูกเสือต้านยาเสพติด'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงภัยและโทษของยาเสพติด ใช้ทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และให้เป็นผู้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล

^.^ Hits:14

ถวายพระพรชัยมงคล

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

แห่เทียนพรรษา'65

^.^ Hits:73

แห่เทียนพรรษา'65

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมทำบุญแห่พรรษา ในรูปแบบขบวนแห่เทียนล้านนา ร่วมกับชุมชนและวัดไทยสามัคคี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ'65

^.^ Hits:22

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ'65

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธาน

Read more

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

^.^ Hits:34

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม โดยนักเรียนร่วมกันเก็บและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง

Read more

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'65

^.^ Hits:32

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดประจำปี 2565 เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุมดูแลและป้องกันปัญหาเพื่อให้นักเรียนปลอดจากภัยยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

Read more

พิธีไหว้ครู'65

^.^ Hits:28

พิธีไหว้ครู'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 183 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับมอบนักเรียนเป็นศิษย์ และศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ พร้อมใจร่วมกันรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

Read more

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน'65

^.^ Hits:18

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย ได้เคารพรักษาในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและของผู้อื่น มีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:2624

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:1258

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:5881

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:3054

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม

^.^ Hits:32

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้ศึกษา :   นางสาวบุษบง ภูกันสาด

Read more

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:2504

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:2552

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

หนังสือราชการ

ข่าวการศึกษา