ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

ค่ายเด็กผนึกหัวใจต้านยาเสพติด'62

^.^ Hits:63

ค่ายเด็กผนึกหัวใจต้านยาเสพติด'62

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 จัดอบรมโครงการค่ายเด็กและเยาวชนไทย ผนึกหัวใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ในระดับชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 215 คน

Read more

อบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ'62

^.^ Hits:45

อบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ'62

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ระดับปุระถมศึกษา จำนวน 9 คน ร่วมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะ ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562  

Read more

วันแม่แห่งชาติ'62

^.^ Hits:41

วันแม่แห่งชาติ'62

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อมารดา และผู้มีพระคุณ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา การประกวดกลอนวันแม่ ประกวดวาดภาพพระคุณแม่ และการแสดงของนักเรียน

Read more

หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ

^.^ Hits:60

หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ระดับชั้น ป. 4 ถึง ม.3 จำนวน 250 คน เข้าร่วมอบรมโครงการ"หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ " โครงการในพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ วัดไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล'62

^.^ Hits:50

ถวายพระพรชัยมงคล'62

ผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Read more

ถวายเทียนพรรษา'62

^.^ Hits:73

ถวายเทียนพรรษา'62

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ที่เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้เริ่มกระทำมาตั้งแต่พุทธกาล โดยได้นำเทียนไปถวายตามวัดในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง ได้แก่ วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี วัดมงคลนิมิต

Read more

สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ'62

^.^ Hits:76

สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ'62

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 กรกฏาคม 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และร่วมบำเพ็ญประโยชน์

Read more

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'62

^.^ Hits:93

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'62

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้เห็นความสำคัญและโทษของยาเสพติด การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ต้านยาเสพติด

Read more

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

^.^ Hits:71

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยให้ความรู้แก่นักเรียน เดินขบวนรณรงค์ป้องกัน พร้อมทั้งร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:1523

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:641

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:2994

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:1955

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:1829

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:1730

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ