ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

ถวายพระพรชัยมงคล

^.^ Hits:13

ถวายพระพรชัยมงคล

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

Read more

พิธีไหว้ครู'63

^.^ Hits:61

พิธีไหว้ครู'63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 183 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับมอบนักเรียนเป็นศิษย์ และศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ พร้อมใจร่วมกันรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

Read more

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ

^.^ Hits:11

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ แนวคิด และกระบวนการจัดการขยะของโรงเรียน

Read more

ถวายเทียนพรรษา'63

^.^ Hits:20

ถวายเทียนพรรษา'63

ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี และวัดต่างๆ ในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง เพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป

Read more

ประชุมกรรมการสถานศึกษา 1/2563

^.^ Hits:28

ประชุมกรรมการสถานศึกษา 1/2563

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันการแร่ระบาดของโรคโควิด-19

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563

^.^ Hits:6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงกฏระเบียบของโรงเรียนและมาตรการการมาเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 การรับอุปกรณ์การเรียน

Read more

แนะแนวการศึกษา ป.6'63

^.^ Hits:65

แนะแนวการศึกษา ป.6'63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเป็นการชี้แนวทางในการตัดสินใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการศึกษาต่อ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้ชมผลงานของนักเรียน ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "กัญไชยนิทรรศ"

Read more

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน'63

^.^ Hits:69

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน'63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย ได้เคารพรักษาในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและของผู้อื่น มีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ

Read more

สถาปนายุวกาชาดไทย'63

^.^ Hits:99

สถาปนายุวกาชาดไทย'63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2563 โดยปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่อให้ยุวกาชาดระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:1809

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:796

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:4346

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:2215

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:1944

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:1913

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ