ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

วันเด็กแห่งชาติ'62

^.^ Hits:7

วันเด็กแห่งชาติ'62

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการตอบคำถาม และการแสดงต่างๆ

Read more

กีฬากลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา'61

^.^ Hits:8

กีฬากลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา'61

ผู้บริหาร คณะครูและนักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา ประจำปี 2561 ซึ่งนักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง  

Read more

กัญไชยเกมส์'61

^.^ Hits:32

กัญไชยเกมส์'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการฯ และคณะครูร่วมจัดกีฬาสีนักเรียน "กัญไชยเกมส์ ครั้งที่ 12" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และกรีฑา

Read more

วันวชิราวุธ'61

^.^ Hits:21

วันวชิราวุธ'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ โดยเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

^.^ Hits:31

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีระเบียบวาระต่างๆ เช่น การจ่ายเงินเรียนฟรี การติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน การแข่งขันกีฬา การแนะนำบุคลากร

Read more

ส่งมอบหมวกกันน็อค

^.^ Hits:60

ส่งมอบหมวกกันน็อค

นายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ และคณะครู ส่งมอบหมวกกันน็อคให้กับผู้ปกครองนักเรียน สำหรับสวมใส่ในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียน เพื่อลดการสูญเสียและความปลอดภัยของชีวิต

Read more

มอบเกียรติบัตร โครงการ D.A.R.E.

^.^ Hits:56

มอบเกียรติบัตร โครงการ D.A.R.E.

สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 51 คน ที่เรียนได้จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

อบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด'61

^.^ Hits:59

อบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด'61

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 และโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 246 คน เพื่อให้รู้ถึงพิษภัย และโทษทางกฏหมาย

Read more

ถวายเทียนพรรษา'61

^.^ Hits:158

ถวายเทียนพรรษา'61

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ที่เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้เริ่มกระทำมาตั้งแต่พุทธกาล โดยได้นำเทียนไปถวายตามวัดในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง ได้แก่ วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี วัดมงคลนิมิต สำนักสงฆ์พระธาตุมุติญาณ

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:1121

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:428

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:1955

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:1453

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:1653

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:1521

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ