ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้

^.^ Hits:26

นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ และคณะครูกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ - แม่กาษา ได้ต้อนรับนางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 ในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมสิริรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

Read more

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'64

^.^ Hits:109

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'64

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ร่วมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

Read more

ปัจฉิมนิเทศ ม.3/2563

^.^ Hits:127

ปัจฉิมนิเทศ ม.3/2563

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3/2563 ที่สำเร็จการศึกษา และแนะแนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาครูผู้สอนและโรงเรียน

Read more

มอบเงินกองทุนเสมอภาค 2/2564

^.^ Hits:148

มอบเงินกองทุนเสมอภาค 2/2564

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ชี้แจงที่มาของเงินและแนวทางการใช้เงิน สำหรับการได้รับมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 135 คน

Read more

ประชุมทางไกลยกระดับผลสัมฤทธิ์'63

^.^ Hits:444

ประชุมทางไกลยกระดับผลสัมฤทธิ์'63

คณะผู้บริหารและคณะครูวิชาการของกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา ร่วมประชุมทางไกลยกระดับผลสัมฤทธิ์'63 ผ่านระบบ video conference ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา'2-63

^.^ Hits:520

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา'2-63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีวาระการประชุมเรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องบุคลากรย้ายเข้า-ออก การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 การจัดกิจกรรมต่างๆ และระเบียบ นโยบายของโรงเรียน เป็นต้น

Read more

อบมระบบประกันคุณภาพภายใน'63

^.^ Hits:394

อบมระบบประกันคุณภาพภายใน'63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (SAR) ให้กับครูในกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา จำนวน 9 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563

Read more

ลอยกระทง'63

^.^ Hits:466

ลอยกระทง'63

โรงเรียนแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ ขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยมีกิจกรรมแข่งขันประกวดการวาดภาพระบายสี และเขียนเรียงความวันลอยกระทง

Read more

ปลูกฝังอุดมการณ์'63

^.^ Hits:438

ปลูกฝังอุดมการณ์'63

วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายเพื่อให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ หอประชุมกัญไชย

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:2441

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:1134

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:5488

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:2872

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:2379

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:2417

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ