ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

ปัจฉิมนิเทศ ม.3/2563

^.^ Hits:37

ปัจฉิมนิเทศ ม.3/2563

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3/2563 ที่สำเร็จการศึกษา และแนะแนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาครูผู้สอนและโรงเรียน

Read more

มอบเงินกองทุนเสมอภาค 2/2564

^.^ Hits:50

มอบเงินกองทุนเสมอภาค 2/2564

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ชี้แจงที่มาของเงินและแนวทางการใช้เงิน สำหรับการได้รับมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 135 คน

Read more

ประชุมทางไกลยกระดับผลสัมฤทธิ์'63

^.^ Hits:333

ประชุมทางไกลยกระดับผลสัมฤทธิ์'63

คณะผู้บริหารและคณะครูวิชาการของกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา ร่วมประชุมทางไกลยกระดับผลสัมฤทธิ์'63 ผ่านระบบ video conference ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา'2-63

^.^ Hits:335

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา'2-63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีวาระการประชุมเรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องบุคลากรย้ายเข้า-ออก การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 การจัดกิจกรรมต่างๆ และระเบียบ นโยบายของโรงเรียน เป็นต้น

Read more

อบมระบบประกันคุณภาพภายใน'63

^.^ Hits:305

อบมระบบประกันคุณภาพภายใน'63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (SAR) ให้กับครูในกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา จำนวน 9 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563

Read more

ลอยกระทง'63

^.^ Hits:356

ลอยกระทง'63

โรงเรียนแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ ขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยมีกิจกรรมแข่งขันประกวดการวาดภาพระบายสี และเขียนเรียงความวันลอยกระทง

Read more

ปลูกฝังอุดมการณ์'63

^.^ Hits:344

ปลูกฝังอุดมการณ์'63

วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายเพื่อให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ หอประชุมกัญไชย

Read more

มอบเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค'63

^.^ Hits:334

มอบเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค'63

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ชี้แจงที่มาของเงินและแนวทางการใช้เงิน สำหรับการได้รับมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ในภาคเรียนที่ 1/2563

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่'63

^.^ Hits:270

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่'63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเรียงความวันแม่ วาดภาพระบายสี

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:2269

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:1032

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:5159

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:2626

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:2280

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:2292

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ