กิจกรรมโรงเรียน...

แนะแนวการศึกษา ป.6'63

^.^ Hits:47

แนะแนวการศึกษา ป.6'63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเป็นการชี้แนวทางในการตัดสินใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการศึกษาต่อ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้ชมผลงานของนักเรียน ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "กัญไชยนิทรรศ"

Read more

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน'63

^.^ Hits:55

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน'63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย ได้เคารพรักษาในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและของผู้อื่น มีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ

Read more

สถาปนายุวกาชาดไทย'63

^.^ Hits:83

สถาปนายุวกาชาดไทย'63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2563 โดยปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่อให้ยุวกาชาดระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย

Read more

แนวแนวการศึกษา ม.3' 62

^.^ Hits:63

แนวแนวการศึกษา ม.3' 62

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมีโอกาสในการพิจารณาเลือกที่เรียนที่เหมาะสมกับตัวเอง  

Read more

วันเด็กแห่งชาติ'63

^.^ Hits:59

วันเด็กแห่งชาติ'63

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

Read more

วัยใสห่างไกลยาเสพติด'63

^.^ Hits:73

วัยใสห่างไกลยาเสพติด'63

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.2 จำนวน 190 คน

Read more

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต'63

^.^ Hits:74

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต'63

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.5 - ม.3 จำนวน 200 คน  

Read more

ทัศนศึกษา'63

^.^ Hits:58

ทัศนศึกษา'63

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  

Read more

กัญไชยเกมส์'62

^.^ Hits:112

กัญไชยเกมส์'62

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการฯ และคณะครูร่วมจัดกีฬาสีนักเรียน "กัญไชยเกมส์ ครั้งที่ 13" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:1775

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:776

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:4109

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:2180

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:1931

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:1890

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ